GABINET PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ mgr Marek Ogonowski
Wolność to stan umysłu

Zatrzymanie uprawnień z art 178a i 244KK , program  posiadający rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwośi

Warunkiem odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków , dopalaczy lub leków psychotropowych jest pozytywna opinia lekarza medycyny pracy. Jeżeli z wywiadu i badań morfologicznych (próby wątrobowe) wynika iż dana osoba nie utrzymuje abstynencji opinia jest negatywna.Lekarz wtedy zgodnie z ustawą kieruje daną osobę na terapie. 

W moim gabinecie można w dogodnych terminach odbyć wymagany program terapii. Wszyscy moi pacjenci stosujący się do zaleceń odzyskali uprawnienia do prowadzenia pojazdów

 

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
 
Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r.
Poz. 949
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA )
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców )
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) zarządza się, co następuje:
 
Załącznik nr 4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU RUCHU,  
UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO, CZYNNOŚCI  NEREK,  
STANU PSYCHICZNEGO, OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU  
LUB JEGO NADUŻYWANIE, OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA UZALEŻNIENIE  
OD ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU LUB ICH NADUŻYWANIE  
ORAZ STOSOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW  NA ZDOLNOŚĆ DO KIEROWANIA POJAZDAMI
 
1. W zakresie  
7. W przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu lub niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem lub uzależnienia od środków działających podobnie do alkoholu orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 
8. W przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana:
  
1) udokumentuje co najmniej roczny okres abstynencji; 
2) przedstawi opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji, oraz przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dogodne terminy, elastyczny program terapii